Tretjo različico Barcelonskih načel je med virtualnim dogodkom AMEC predstavil Ben Levine, direktor in partner podjetja TRUE Global Intelligence in član odbora direktorjev AMEC.

Razširjena Barcelonska načela so še bolj kot prejšnje različice osredotočena na vključenost, vpliv in integriteto komunikacijske industrije.

Mineva namreč deset let od prve sprejete različice Barcelonskih načel, ki je takrat pomenila prvi tovrsten konsenz na področju merjenja in vrednotenja komunikacijskih učinkov. Posodobljena verzija Barcelonskih načel 3.0. prepoznava, da so prakse, ki so bile običajne v letu 2010 (morda tudi tiste iz 2015), lahko že zastarele, saj so se se pravila igre na tem področju močno spremenila. Nova Barcelonska načela tako razširjajo svoj pomen in uporabnost na širši in bolj raznolik nabor organizacij in vlog, saj želijo pokazati, da je praksa merjenja in vrednotenja komunikacijskih učinkov pomembna tako za podjetja kot tudi za vladne in nevladne organizacije, dobrodelne organizacije ter druge neprofitne subjekte.

Barcelonska načela 3.0 s pojasnili

1. Postavitev ciljev je absolutni predpogoj za načrtovanje, merjenje in vrednotenje komunikacij.

SMART koncept za postavljanje ciljev (specifični, merljivi, izvedljivi, ustrezni in časovno vezani) je temelj za načrtovanje komunikacij in je kot tak sprejet za bistven predpogoj njihovega merjenja. Merjenje in vrednotenje postavlja v središče procesa načrtovanja, pri čemer omogoča določanje ciljnih rezultatov in postopek merjenja doseganja le-teh.

2. Merjenje in vrednotenje morata opredeliti rezultate, izide in potencialne učinke.

Barcelonska načela so v preteklosti poudarjala merjenje izidov in ne zgolj preštevanje rezultatov. Posodobljena Barcelonska načela to še razširjajo in poudarjajo, da moramo upoštevati tudi potencialni učinek, ki ga ima naša komunikacijska strategija. To pomeni, da moramo razmišljati o kanalih, na katere vplivamo, in kakšne spremembe želimo z našimi kampanjami, dogodki ali aktivacijami spodbuditi.

3. Izide in učinke je potrebno opredeliti za deležnike, družbo in organizacije.

Od osnovnega fokusa na poslovne metrike kot sta prodaja in prihodki, se posodobljena načela usmerjajo v celovitejši pogled na uspešnost. Omogočajo namreč vključevanje širšega spektra organizacij in komunikacijskih vlog, ki niso nujno usmerjene v dobiček.

4. Merjenje učinkov komuniciranja bi moralo vsebovati tako kvalitativno kot kvantitativno analizo.

Da bi lahko razumeli celostni vpliv našega dela, je pomembno, da uporabimo cel spekter metod za merjenje rezultatov. Učinki komuniciranja se namreč ne merijo le s kvantitativnimi kazalniki, ampak tudi v tem, kako so sporočila razumljena, interpretirana in predstavljena

5. AVE ni vrednost komuniciranja

Sporočilo je dosledno in jasno. AVE ne predstavlja vrednosti dela komunikatorjev. Pomembno je, da merjenje in analiza učinkov komuniciranja podajata bolj poglobljen, sistematski in bolj razširjen pogled na razumevanje učinkov komuniciranja.

6. Celovito merjenje in vrednotenje komunikacijskih učinkov vključuje vse ustrezne kanale – online in offline

Naše temeljno načelo, da lahko in moramo meriti tudi družbene medije, je danes več kot očitno. Prenovljena načela odražajo pomembno spremembo v zmožnostih, priložnostih in vplivu komunikacije na družbenih omrežjih, tako da je treba enakovredno meriti in ocenjevati vse relevatne kanale.

7. Merjenje in vrednotenje komunikacijskih naporov izhaja iz načelnosti in preglednosti z namenom spodbujanja učenja in vpogledov v sam proces.

Zanesljiva, dosledna in obstojna meritev zahteva načelnost in preglednost v današnjem času prepoznavanja pomembnosti varovanja osebnih podatkov in njihovega skrbništva, ko morajo organizacije slediti novim zakonodajam, kot je GDPR. Prav to nakazuje, da meritev ne zadeva samo vprašanje zbiranja podatkov in sledenja, ampak tudi upoštevanje konteksta, v katerem je bil izveden nek komunikacijskih program, in transparentnega zavedanja pristranskosti, ki lahko vpliva na meritev, njeno metodologijo in interpretacijo.

Barcelonska načela 3.0 so rezultat mednarodnega skupinskega napora. Razvila so se v nekaj, kar služi novi realnosti komunikacijske industrije, in vsem, ki v njej nastopajo. V prihodnjih letih lahko torej pričkujemo nadaljnji razvoj in razširjene oziroma prilagojene različice dokumenta.

Barcelona Principles Infographic 3-0

Kliping

Translation provided by

Kliping